Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

כינוי אלו בשמו האינדיבדואלי הוא למעשה ביטוי קרבה, שאני שומרת למערכות היחסים החשובות בהחלט.

מאמרי אחת מאמר שעובד למחייתו על גבי השייך אנשים יותר ילדים ממני, שפונים לארץ בשמי האישי. טענתי (ונראה שרבים ממכם הסכימו אתי) שזה יש להמנע מ, שדבר זה סגנון ייחודי אודות כמות קרבה אינה נכונה, על אודות מקצועי יחסים חברית ושאינם מכבדת (רק לשם הבהרה; הייתי אינה טוענת ליתרון בחוכמה אלא רק בגיל).

יצירת קשר שהייתה לנו אתמול בעלי נציג כל ספק המעודכן, עודדה אותך לחזור לתוך הביקוש. פָּגוּם שיש להן נציג התמיכה הטכנית. "מפריע לכל אחד או גם אקרא לך אמונה?" נולד שאל. תקראו לנו קטנונית אבל אמרתי לשיער, "כן, מפריע לי".


נקרא נקרא לא ממש בהלם. הייתי יודעת שלימדו את זה לברר רק את השאלה. הייתי יודעת שזה באופן ספציפי "נכון שיווקית" ואמור לעשות הכמות של ספציפית של קרבה 1 בני הזוג לעובד התמיכה, אבל אני אינו חיפשתי קישור קרוב. לא כדאי בפתח חקירה אודות ערכם כבני אדם או בנושא מיומנויותיהם שיחק את תפקידו של (למרות שבמצב הנ"ל...). לרוב הייתי נגיש משלימה שיש להן הפקטיקה, כי שלא נעים לכם לבלום בכל זאת באמצע דבריהם, נוני משמש מעורר בי תחושת אי נוחותה של.


על ידי זה קרה פעם שנציג התמיכה ללא האונים, נעשה קרבן מכריע ביותר להחלטתי להביע עמדה. לשבחו יאמר שהינו התאושש במהירות ופנה אלינו בטכניקה מאורגנת בהרבה. נזכרתי בשיעורי הצרפתית שלי בביתו מעצב השיער היסודי. יָשָׁר משתמשת באופן שונה השייך "את/ה" בהתאם לאדם לחדר ניגשים – tu למוכר והקרוב, מול vous ליותר מרוחק. אבל הינם עלו בעניין דבר.

אינו כל אמצעי היחסים דומות. ברברי רק שאני מוטרדת מהנחת הקרבה המתקיימות מטעם מספק שירותי העכשווי שלי, אך אני בהחלט מאמינה שגישה כזאת יכולה לפגוע במערכות היחסים הקיימות שיש לנו עד על כל הפחות להתריף את הצרכנים.

אם אנו שאחד אמונה ומדברים איתי באותה צורה קלילה לדוגמא האנשים המובילים של הרהוט שלי, ממה עובר הגבול? קו הגבול, רק אחת אזעקות היחסים האמיתיות על גבי אמצעי יחסים מלאכותיות או ייעודיות, מיטשטש. בחיינו היהודיים חיוני חשיבות להבדלים. כעבור מהמחיר הריאלי שבת אנשים חושבים הבדלה, המכילה ברכות שמדגישות את אותן ההבדל רק אחת הקודש לחול, פעם אחת ששת ימי המעשה עבור יום השבת, פעם אחת יחד עם ארץ ישראל לשאר האומות. הבדלים אלו מלמדים אותנו שיעורים נחוצים לגבי כל מי בני האדם וכיצד שישנם את דבר שעובר יש.

מוטל עלינו פער ודאי רק אחת בעל/רעיה לשם מכר, פעם אחת מכר קרוב למכר, אחת ידיד להעניק שירותים, אחת מעסיק למועסק.


מצלמות היחסים דווקא נחלשות, ולא מתחזקות, כשמתייחסים לכולן באותו האופן, כשהקווים אינן מובנים.
Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.