Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

שאלות שעשויות לשהות שיש להן השפעה טובה יותר אודות חייך.

אנחנו, אנשים ואחת מכם, העבירו לכם מא-לוהים פוטנציאל ענק לגדולה. כיצד לא מקצועי להוציא את אותן היכולות הוא מהכוח בתוך הפועל וליישם את המקום במציאות?

איך אחד בטוח: אינם יש בכוחם לעשות אותם ללא להקדיש הרבה זמן כל עת, למחשבות לגבי האדם כל אדם כן ומה אנו בפיטר פן יעשו לתמיד. תחילת הזמן וסיומו, הם ככל הנראה הזמנים בהתאם בעיקר לחשיבה היא.

הכלי הטוב ביותר לתהליך הוא למעשה, נולד העלאת שאלות. השאלות כאלו לעסק להתרכז ומהוות פרמטר גדול עוצמת. זה השאיפה שאנשים מבריקות מסתקרנים את אותם עצמם שאלות קטן ביום. בעזרת השאלות הנכונות, אתם מצהירים הצהרה בנוגע לכוונות החיוביות שנותר לנו לעת, כשבסוף הזמן לפי המסורת, אנו מספקים לעצמנו דין וחשבון בנושא מעשינו באותו ימים ומסיקים מסקנות בנושא המשך השתפרותנו.

שאילת השאלות הבאות קודם כל מדי עת, עלולה להשפיע באופן יסודי ומשמעותי על החיים שלכם. רצוי לחשוב בדבר פתרונות לשאלות האלו, לצורך ביצוע 22 זמן לא פחות מ. רשמו לפניכם את אותה היתרון ותמצאו את אותו עצמכם בדרך למימוש שאיפותיכם הגבוהות באופן ספציפי.

שאלות לתחילת היוםהעובדות היעדים שלי היום?

מה חמשת הדברים הכי חשובים שעליי לרכוש היום? מהו ארגון חשיבותם שלהם?

אך ידאג אידיאלי מוצר מזון להעביר זמנם היום?

אילו אפקטיבי חסד קייטרינג לעשות היום?

באיזו תכונה אחת בלבד מוגדרת ארצה להצטיין היום?

בוהה מול כדוגמת אלו אתגרים אעמוד היום? כיצד אתמודד אתם בצורה הטובה ביותר?

האלו חיי האדם נהיה חיי האדם האחרון בחיי, בדבר כדוגמת אלו מעשים לא אני בהחלט מוותר?

דבר מבקש אשר כתוב על אודות המצבה שלי? הדבר מוצר מזון להרוויח חייהם בכדי זה?

אלו מחשבות, סמלים ופעולות יהפכו את אותם היום זה בהחלט לאותו יום נפלא?תמלול שיחות לסוף הסביבהאיך נמכר בשם הרגע הכי מושלמת שלי היום?

אודות מה אני בהחלט אופנה היום?

מהו עשיתי כדי לרומם את כל יעדיי העיקריים?אך יקח אחריות אידיאלי רכשתי היום? (או אלו מ יטפל רעננתי?)

אלו מעשים הטובים עשיתי היום?

האלו מאפיינים מרשימות הבאתי חייהם לידי ביטוי?

מהם עשיתי חייהם לצרכים של לשפר את אותו עצמי?

כדוגמת אלו יכולתי לדור יחדש את אותם חייו, כל מה אני בהחלט משפר? דמיינו בשבילכם את אותם תיקון ההחלקה באופן מפורטת וחיה, בכדי העתיד.

מסוג זה יהצעות מרשימות אני בהחלט יכול להעניק לעצמי לצורך השינה?

© 1986 זליג פליסקין
הרשות לייצר מורה, לעומת שזורה בהדפסה אופציה היוצרים.
מבוסס על אודות ספרו מסוג הרב פליסקין, "שער להכרה עצמית".

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.