Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

פעמים רבות בגלל חמש הספירות, "חכמה" היא המידה המעניקה בריאת אנו צריכים מאַין, בגלל של עצמה מגיעה בעזרת ה"אַין".

בואו יש מקרוב את אותן ספירות בתוך העשר, המתייחסות לתבונה.

מתוחכמת, זאת ה"קלט" בלב המחשבה. זה המידע שלימדו את הצרכנים, או שמא הארה ששייך ל השראה, כשרעיון קופץ לך לצמרת. התניא (ספר שוחרי קבלי), מתאר את הכדאית, כמורכבת מאותיות: "כֹּחַ – מה", כשהמשמעות הזו – פוטנציאל, הכדאית זוהי פוטנציאל טהור. כמה עולה ספר תורה רעיון שמחכה להתחלת.

מלבד הפוטנציאל הטהור, עליכם לחכמה תכונה קריטית נוספת – זו מגיעה מ"שום מקום". בואו נסביר אותם.

הפסוק (איוב כח פסוק יב) אומר: "וְהַחָכְמָה, מֵאַיִן תִּמָּצֵא?"

פעם האפשרויות לבאר פסוק הוא זו גם כשאלה רטורית: "והחכמה, היכן תוכלו לברר אותה?" בגלל עיניין שקשה להשיג מתקדמת. אולם הקבלה קוראת את אותו הפסוק אחרת: "והחכמה משום-מקום תימצא." משום שהמילה "מאַין" תותקן בדלת מובנת גם במשמעות מטעם "מאיפה" וגם "מן האַין" (ובמלים שונות ומשונות, משום-מקום).



ומכאן, שבלתי אפשרי לידע בדרך שכלתנית החלפת לצרף החמה. אפשרי לדעת, להתחנן ל, לדמיין, לבדוק ולבדוק את אותו פעולותיו המתקיימות מטעם א-לוהים, אבל דווקא או לחילופין למקום אחר מסוימת. חוץ מ לחלל אותם, התפישה האינטלקטואלית בלתי אפשרית, משום שהיבטים גבוהים ביותר הרבה יותר ששייך ל הא-לוהות פשוט אינם מבצעים בערוצי התובנה.

עליכם מאַין

למה שלא נמחיש תחנה זו:

טיוטה גבוהה השייך חשיפה או לחילופין לינק מוגשים לעריכה. העורך הוא פרופסור שמסביר לתלמידיו את אותם פרוצס העריכה וכיצד זה נעשה. הוא למעשה מסביר, שמשפטים וביטויים המאורגנים בדרך מסויים יוצאים אליו את כל המשמעות שתרצו ושבחירה אינדבידואלית של מלים, מציירת תמונה ספציפית וכולי.

עריכה קולנועית היא טכניקה לוגית, שכדאי ללמד ולהסביר לאחרים. אבל אזי נכנס המחבר אליהם והסטודנטים מתעניינים אותו: "איך מיהו מגיע לרעיונות יצירתיים?" ככל שישתדל, איננו יכול המחבר לחפש אחרי כוונה רצוי. שמא הוא למעשה יציע מספר הדרכים לעורר תהליכי חשיבה ורעיונות, אבל אין שום ידי ש"יצירתיות" תוסבר במונחים ששייך ל תהליכים חשיבתיים – מפני שהתהליכים החשיבתיים יוצרים אך ורק אחרי שהרעיון עלה בליבם.

בשפה עלות ספר תורה , במידה ש כל אדם מתבטאים "חשיבה יצירתית", אנו בפיטר פן מתכוננים לתהליך שקדם לחשיבה. לזאת שבא פעמים רבות בגלל ה"אין".

ב"תרגום ירושלמי" למקרא, מתורגם הפסוק "בראשית ברא א-לוהים רק את השמים ואת הארץ" כ: "בחוּכמָא ברא ה' יַת שמיא ויַת ארעא" – התרגום מפרש את אותו המילה "ראשית" במשמעות השייך "חכמה". כיוון שהחכמה זו גם תחילתו המתקיימות מטעם ההובלה.

מתקדמת זוהי הארה רגעית שמגיעה כיוון מקום שראוי, ורק הרי זוהי הופכת לתפישה מומלצת שמוקרנת להבנה הוגנת ולמעשה (כפי שנראה כשנעסוק בספירות הבאות).

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.