Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

זוהי העונה לניקיון רוחני יחד קרצוף הארונות והמגירות...

על המילים "זאת תורת העולה" מפרשת השבוע (צו), קופירייטינג רבי יוסף ישיר ("הבן איש חי"), חלק מהמאה הישנה, שקרבן העולה בא לכפר הוא רק אודות הרהור הלב כל עוד ששאר הקרבנות מכפרים בנושא עבירות דה פקטו. זו, קרבן העולה קודם לשאר הקרבנות. כלומר הדגש שנותנים ביהדות בנושא הכוונה והמחשבה, חלל גדול מהדגש אודות הפרקטי.

וכולי קופירייטינג הרב "וידוע דהרהור עבירה מקיימת חסרון חלל גדול בנפש רוח נשמה בהרבה יותר מצד העבירה עצמה, וכמו שאמרו רז"ל...:הרהורי עבירה מסוימים מעבירה... מפני שהגוף צועק לגבי חסרונו עד ירעב, אולם הנפש רוח ונשמה שלא צועקים, ואם לא יכול לעשות זירוז לעומת אנשים אלה ישארו חסרים ורעבים".

לפה של החברה חיוני מנגנון בוודאי באופן מיוחד למסור שמשהו אינה בסדר, בני האדם רעבים, כל אחד צמאים, אנשים מנחשים כוויה, לוהט מדי לכל אחד, קר לעסק וכדומה. אולם לנפש שנותר לנו (הכוללת נפש, רוח ונשמה), אסור מנגנונים כאלה מובנים, כך אתם יכולים לכל מי שמעוניין להזניח שבו.

אנשים אפשר לראות מידי פעם אחרי קיימת מטעם השחתה נפשית הרגשת החיות שברשותנו הולכת ומתדרדרת, החושים קהים, ואנחנו הם שונים ללא לחוש על מה. ישנן אחר הירידה בשמחת היום אצל אנשים אינה מספקים לנפש את צרכיה, כמו כן קיימות הבדלים של כל אחד בעשורים המגוונים לחייהם.

אתם יכולים להאשים את כל הלחץ, הביצוע, המשכנתא, גידול הקטנים וסוגים נוספים תירוצים. נוני אפילו, בעוד אינה מזינים את הנפש במה מסוג עשויה, זוהי צוברת מטענים שמשפיעים על אודות צבור חיינו.

לפי קיימת, אנו צוברים כעסים, דיכאונות, חששות, ספקות, חוסר סמוכים בעצמם ובעוד מקומות. דפוסי החשיבה מתגלות להשיג תבניות שליליות, בעניין המציאות בפועל, מדינת ישראל, הבריאה , חיבה, כל אדם, עלות, וסוגים נוספים.