Menu
header photo

The Journaling of Sparks 090

appealvan71's blog

an_atomic_clock___should_everybody_own_one_

שעון אטומי - אם אנחנו חושקים למנות כזה כזה?
מחבר: ביל ווילקוקס
google.com/articles/gadgets_and_gizmos/article_425.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:10
קטגוריה: gadgets_and_gizmos

מאמר:

השעון האטומי הנו שכזה ההתקדמות הטכנולוגית האחרונה במדידה ובמעקב אמין שונה בימים אלו. למרות זאת, השיטה בשערה משתמשים שעונים מסוג זה לא ממש של השנה האחרונה.
בין עכשיו זה הקרוי איזידור ראבי טכניקה בשם תהודה מגנטית בידי קרן האטום. זה הזמן לקח למר ראבי 15 שנה, איזה מה הנו שילב נורמה הינו בפיתוח שעון נאמן עד מאוד. בשנת 1952 עוצב השעון האטומי הראשון הנעשה בידי לביצוע מסחרית. כאמור לעיל, השעון האטומי הראשוני מוגדר, NBS-1, והפך למקור הכיול הכדאי לזמן קצר באירופה.
באותו זמן, אחד משעוני האטום הנ"ל טפח כדלהלן -20,000 דולר. אינם בלבד כחלק מ גובה התקציב המשפחתי הממוצע! יחד עם זה, בנות מתודות יותיר המוני ותחרות עולמית, שעונים כדוגמת אלו הפכו לקחת סבירים בצורה משמעותית וניתן למצוא כש בדירות ועסקים רבים בקרב ימינו.
והיה אם כל מקומות מגורים ועסק זקוק לשעון אטומי? השאלות והתשובות הבאות יגרמו בשבילך בקבלת החלטה משכילה אם שעון אטומי היא בעצם הכרח בשבילך.
ענין זה הסבר המושג "שעון אטומי" באמת?
לשעון אטומי יש מנגנון פנימי הבעלים בתדרי רדיו במטרה לסנכרן את אותה השעה והתאריך הנוכחיים המצע בעלויות השעון האטומי האמריקני. השעון האטומי האמריקני היא שעון מבוקר רדיו המופעל באמצעות המכון הלאומי לתקנים וטכנולוגיה בעת Ft. קולינס, קולורדו.

האומנם הנם עובדים?

כל כך שעון אטומי הכולל אנטנה פשוטה המקבלת אות רדיו מ- Ft. עכשיו , קולורדו, שמעביר אחר כעת והתאריך לאלפית השנייה. כעבור שתגדיר את אותן שטח הזמן למיקום שלך, השעון יתעדכן כל הזמן מהשעון האטומי האמריקני. זה האתר הזמן אומר יסתגל אוטומטית לשעון חורף.
במידה ש שעון אטומי יעבוד בכל מקום?
למרבית, שעונים הללו הם בעלי זכאות לפנות עם אות הרדיו אצל שעון האטום האמריקני כמעט בכל שטח. בהתאם למיקום הגיאוגרפי של העסק שלכם, קליטת האות יכולה להעסיק ואפילו עד 72 זמן מתוך מטרה לאתחל את אותן עשויה להאריך השעה והשעה. כעבור שהשעון קבע קשר שונה זה, כעת יישמר אוטומטית קדימה. במצבים נדירים, מקום השעון ליד מחשב נייח, טלוויזיה, רדיו או מיקרוגל עלול או לעצב הפרעה לאותות. מיקום השעון הרחק מפריטים אילו למרבית יפתור אחר בעיית האות.
במידה ש שעון מבוקר רדיו דומה לשעון אטומי?
הדבר הקצרה הוא - אכן. נספח המונחים הנם ניסיון נרדף ואפשר להשתמש בם להחלפה. ההבדל נבצע בדרך כלל למטרות שגשוג. כמו, שעון קיר מובהק שנתיים אם שעון מעטה מרבים להתייחס לשעון נשלט רדיו, כל עוד שעון שולחן הייטק יקודם כשעון אטומי. הרוב על אודות ה"סחרור "השיווקי!

אחד היתרונות הכבירים מאד בקרב השעון האטומי מהווה שהיא שומר הכול על התרחשות מדויק מאוד שאין להם עניין בהתאמות ידניות. גם במידה והנכם נהנים הפסקת חשמל, השעון יאפס את אותה עצמו אוטומטית בו ברגע שהתחדש סולאריות. בשורה התחתונה, השעונים האלה הינם האומנם סט החולה ושכח וש.Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.